Prindi

Roundup® QuickOmadused:
* Üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaajaliste umbrohtude hävitamiseks.
* Roundup® Quick tungib taime läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse, kaasaarvatud juured. Ei oma toimet mulla kaudu.Koostis:
Toimeaine: glüfosaat 7,2 g/l
Preparaadi vorm: Vesilahus. Valmis töölahus koheseks kasutamiseks.Kirjeldus:
1. Roundup® Quick tungib taime ainult läbi roheliste lehtede ja varte ning ei oma mulla kaudu toimet.
2. Kandub taime kõikidesse osadesse (lehed, varred, juured jne). Silmaga nähtavad muutused on märgatavad 1-2 päeva möödudes. . Soodsa ilma korral on silmaga nähtavad tulemused juba mõne tunni möödudes.
3. 1-2 nädala jooksul taim närtsib ja sureb. Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sest sellega katkestate preparaadi liikumise taimes ja raskesti tõrjutavatel juurumbrohtudel ei pruugi hävineda kõik juureosad.
      
Külvata või istutada võib uued taimed kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi Roundup® Quick kasutamist. Hävinenud taimed võib mulda kaevata või komposteerida. Selleks ajaks on ka Roundup lagunenud.Kasutamine:
Taimed peavad olema heas kasvujõus (10-30 cm kõrgused). Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte.
 Kus kasutada:
Kasutatakse umbrohtude ja teiste soovimatute taimede tõrjumiseks pinnatud või sillutatud teedelt ja platsidelt, enne uue muru rajamist, mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristus, viljapuude ja marjapõõsaste aluste hooldusel, üksikute umbrohukollete hävitamiseks vundamendi äärest, aia äärealad jne.Kuidas kasutada:
* Enne kasutamist loe korralikul läbi kasutamisjuhend.
* Aseta otsik oma kohale. Tõmba välja valge rõngas, mis aktiveerib vahu tekitamise.  Vahu abil on mõne minuti jooksul näha ala, mis on juba töödeldud herbitsiidiga.
* Ära kasuta Roundup® Quick’i tuulise ilmaga ja kui on oodata vihma.
* Vältige herbitsiidi sattumist taimedele, mida soovite säilitada (saastunud jalanõud ja riided).
* Töödelge taimi, mitte maapinda. Vältige herbitsiid voolamist mööda umbrohu lehti maapinnale.
* Töö lõppedes keerake otsik asendisse „Stopp“.
* Lubatud pritsimiskordi aastas 1Kulunorm:
250 ml / 7,5 m2Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid !Ohutusnõuded:
Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast!
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud!
Mitte valada kanalisatsiooni!
Hoida ainult originaalpakendis!Ettevaatusabinõud:
Pritsimise ajal kanda kummikindaid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.Keskkonnaohtlikkus:
Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

 Taara kahjutustamine:
Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi pritsida töödeldud alale. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.Esmaabi:
Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte.
Nahale ja silma sattudes loputada kohe rohke veega.
Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.Hoiustamine:
Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast.Pakend:
1000ml pihustiga pudelis