Prindi

Roundup® GardenOmadused:
* Üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaajaliste umbrohtude hävitamiseks.
* Roundup® Garden tungib taime läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse, kaasaarvatud juured. Ei oma toimet mulla kaudu.Koostis:
Toimeaine: glüfosaat 120 g/l
Preparaadi vorm: Vesilahus. Kontsentraat pritsimislahuse valmistamiseksToimeviisi kirjeldus:
Roundup® Garden imendub taime läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse hävitades kogu taime. Hävitatav taim peab olema hea kasvujõus (10-30 cm pikkune, orasheinal vähemalt 3-4 lehte). Mitmeaastastele umbrohtudele on mõju tugevam enne õitsemist. Kuna preparaat toimib taimede roheliste lehtede ja varte kaudu, tuleb vältida  preparaadi sattumist taimedele, mida ei soovita hävitada.  Mulla kaudu ei oma toimet. Põud ja liigniiskus pritsimise ajal ning vihmasadu enne 4-6 tunni möödumist vähendavad preparaadi mõju.

Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sest sellega katkestate preparaadi liikumise taimes ja raskesti tõrjutavatel juurumbrohtudel ei pruugi hävineda kõik juureosad. Külvata või istutada võib uued taimed kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi Roundup® Garden´i kasutamist. Hävinenud taimed võib mulda kaevata või komposteerida. Selleks ajaks on Roundup lagunenud.
   Kasutusala:

Sobib kasutamiseks väikeaedades dekoratiivpuude ja –põõsaste, viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel; enne puude, põõsaste, püsilillede ja muru istutamist/külvamist või peenramaal pärast saagikoristust; mitteharitaval maal; umbrohu kollete hävitamiseks ehitiste ja rajatiste juurest (vundamentide, äärekivide, aiaservad…), pinnatud ja sillutatud teedelt, platsidelt. Vältida preparaadi sattumist veel puitumata puude ja põõsaste tüvedele ning okstele ja kandumist määrdunud jalanõude ning riietega murule ja teistele taimedele.Kasutamine:
Taimed peavad olema heas kasvujõus (10-30 cm kõrgused). Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte.Kuidas kasutada:
* Kulunorm:
  -lühiealised umbrohud 10 l/ha (20 ml/20 m2)
  -pikaealised umbrohud 20 l/ha (40 ml/20 m2)
* Pritsimislahuse valmistamine: pritsimiseks kasutatakse maksimaalselt 4%-list töölahust.
20 – 40 ml Roundup® Garden + 1 liiter vett, saadakse lahus 20 m2 pritsimiseks.
280 ml + 7-14 liitrit vett, saadakse lahus 140-280 m2 pritsimiseks.
* Preparaati ei tohi segada ega hoida galvaniseeritud metallist anumas, sest kokkupuutel metalliga võib tekkida kergesti süttiv gaas.
* Lubatud 1 pritsimiskord aastas.Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!Ohutusnõuded:
Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast!
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud!
Mitte valada kanalisatsiooni!
Hoida ainult originaalpakendis!Ettevaatusabinõud:
Kanda kummikindaid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu! Määrdunud riided pesta enne uuesti kasutamist.Esmaabi:
Silma sattumisel pesta kiiresti rohke veega (silmalaud avatud) 15 minuti jooksul. Preparaadiga kokkupuutunud nahka pesta rohke vee ja seebiga. Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.Keskkonnaohtlikus:
Vältida preparaadi sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Pakendi purunemisel katta väljavoolanud preparaat saepuru või liivaga. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.Taara kahjutustamine:
Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi pritsida töödeldud alale või lisada töölahusele. Puhastatud ja kasutuskõlbmatuks muudetud taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.Hoiustamine:
Hoida ainult originaalpakendis kuivas ja jahedas ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöötadest!  Madalaim hoidmistemperatuur on -10°C. Vältida preparaadi külmumist (pakend võib puruneda). Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast (vaata pakendilt).Pakend:
280 ml