Prindi

Substral® ALIETTE®Omadused:
Profilaktilise ja raviva toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks.                                                
Sobib kasutamiseks haiguste tõrjel nii kasvuhoones kui avamaal.Kasutusalad:
fütoftoroos
ebajahukaste
dekoratiivtaimede juuremädanik ning varrepõletikKoostis:
Toimeained: fosetüül-Al 800 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulidKasutamine:
Fütoftoroosi tõrje
Maasika-fütoftoroos (Phytophthora fragariae)tõrje. Kasutatakse ainult istutusaastal. Ei soovitata kasutada kandvas istanduses.  Lubatud kasutada 1 kord.
Taimi hoitakse vahetult enne istutamist 0,5-1 tundi 0,3% lahusesse (30g/10l) või Taimede kastmine istutamisel või vahetult pärast istutust 0,3 % lahusega või Pritsimisel pärast istutamist kulunorm 40 g/100 m². Vee kulu 7-10 l/ 100 m².
Ebajahukaste tõrje avamaal ja katmikalal
* Kõrvitsaliste ebajahukaste tõrjeks pritsitakse ennetavalt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel  0,3 % lahusega (30 g/10l). Vee kulu 0,5-1l/10 m². Kurgil ooteaeg: 3 päeva. Lubatud 2-4 pritsimist intervalliga 14 päeva.
*Salati ebajahukaste tõrje. Kulunorm: (30 g/10l), vee kulu: 0,4-0,6 l/10m². Ooteaeg: 14 päeva. Lubatud 2-4 pritsimist intervalliga 10-14 päeva.
Dekoratiivtaimede juurte ja varte närbumise ja mädanike tõrje
Kasvupinnase töötlemine/desinfitseerimine: graanulid segatakse substraadiga 400g/m3 või substraadi kastmine 0,1% lahusega (10g/10 l/m2).
Taimede töötlemine:
* Taimi võib kasta 0,05-0,1 % lahusega (5-10g/10 l). Kastmist korratakse 3-4 nädala möödumisel.
* Pritsimine haigustunnuste ilmnemisel 0,3-0,4% lahusega (30-40g/10l vett 100 m²). Lubatud 1-4 pritsimist intervalliga 5-7 päeva. Varre(tüve)põletiku vältimiseks pritsitakse taimi kasvu alguses või 2-3 päeva enne kasvuhoonest avamaale viimist 0,3% lahusega (30g/10 l) vee kulu 8 l/100 m². Lubatud 1 pritsimine.
Kõrge õhuniiskus pritsimise ajal ja kastmine 1 tund pärast pritsimist (5-10 mm) kindlustab preparaadi parema toimimise ja vähendab taimede kahjustumise riski. Kasvuhoones tuleks taimi kahjustuste vältimiseks pärast pritsimist veega kasta (1 mm) ning korrata kastmist (2 mm) veel 1 tunni möödumisel. Avamaal on soovitav pritsida hommiku- või õhtutundidel nii säilib pritsimislahus taimede peal võimalikult pikka aega.
Pritsimislahuse valmistamine:
Kasuta puhast pritsi. Määra kindlaks vajalik vee ja preparaadi kogus. Lase lahusel ühtlaselt seguneda. Enne pritsimise uuesti alustamist tuleb töölahust hoolikalt segada.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits ja pihustid hoolikalt.Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Ärritab silmi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.Ettevaatusabinõud:
Preparaadiga töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid (nt kummikindad, peakate, kaitseprillid). Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad, samuti isikukaitsevahendid (ka kinnaste sisepind).Hädaabi telefon: 112.

Esmaabi:
Üldised meetmed: Õnnetusjuhtumi korral kemikaaliga või halva enesetunde korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida ta soojas ja lasta tal puhata. Mürgistusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada koheselt saastunud rõivad ja jalanõud. Pestae nahka vee ja seebiga.
Silma sattumisel: Loputada avatud laugudega silmi koheselt rohke veega, vähemalt 15 minutit. Pöörduda koheselt silmaarsti poole. Kasutada tuimestavaid silmatilku, nt 1% ametokaiin-HCl tilku. Vajadusel manustada valuvaigisteid.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud veega ja anda kannatanule väikeste lonksudena vett juua. Pöörduda kohe arsti poole. Hoida kannatanu soojas ja lasta tal puhata.
Informatsioon arstile: Preparaat ärritab silmi, nahka ja limaskesti. Spetsiifilist antidooti ei ole, rakendada sümptomaatilist ravi.Hoiustamine:
Hoida ainult originaalpakendis tihedalt suletuna, kuivas, jahedas, õhurikkas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna, Temperatuuril 0…+30°C, maksimaalselt kuni +50°C. Hoida Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakendid vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel: mahaläinud preparaat koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.Keskkonnaohtlikkus:
Vältida preparaadi jääkide ja töölahuse sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Pritsimisel jälgida, et preparaat ei kanduks tuulega vette.Eesti reg. nr. : 0344/22.04.08 Kehtiv kuni: 30.04.2017Valmistaja:
Bayer CropScience AG Saksamaa. Aliette® – registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer CropScience AG. Valmistamise kuupäev aeg ja partii number: vt. pakendilt . Säilivusaeg 2 aastat.Pakend:
45 grammiTähelepanu ! Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.